Document details

Doing business and competitiveness environment to evaluate countries for operations in the information and communication technologies

Author(s): Vahanyan, Vahan

Date: 2017

Persistent ID: http://hdl.handle.net/10198/14632

Origin: Biblioteca Digital do IPB

Subject(s): Environmental scanning; Doing business; Global Competitiveness Index; ICT Development; Index; Information and Communication Technologies (ICT); Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão; Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão; Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão


Description

Information and Communication Technologies (ICT) are a fundamental part of a good business environment. In the past year Doing Business recorded 50 reforms establishing or improving online tools for regulatory processes (World Bank, 2016). Authors like Jerbashian and Kochanova (2016), for example, use Doing Business indicators to discover and examine how country-level regulations of business impact industry-level investments in ICT. Having as the main objective to understand how the business environment and competitiveness of an economy allows the introduction of companies in the ICT sector, it is proposed to develop a scientific work which implements business environmental scanning that allows strategic planning of activities based on analysis and comparison of broad indicators of opportunities and efficiency for various countries Environmental scanning is a process that systematically surveys and interprets relevant data to identify external opportunities and threats. An organization gathers information about the external world, its competitors and itself. The company should then respond to the information gathered by changing its strategies and plans when the need arises. For implementing an environmental scanning three well-known and worldwide databases are used: the Doing Business project, the Global Competitiveness Index and the ICT Development Index were used. Methodology allows to evaluate countries and compare them with each other in terms of investment attractiveness in the ICT sector. Results present a list of 40 countries that rank best among others regarding their business climate, competitiveness and operations of economic agents in the ICT sector as well as its sub-sectors: R&D, Production, and Services.

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são uma parte fundamental de um bom ambiente empresarial. Por exemplo, só no ano passado, o relatório do Doing Business registrou 50 reformas, que estabeleciam ou melhoravam as ferramentas online utilizadas en processos regulatórios (Banco Mundial, 2016). Autores como Jerbashian e Kochanova (2016), por exemplo, utilizam os indicadores do Doing Business para descobrir e analisar a forma como as regulamentações empresariais numa economia afetam os investimentos no setor das TIC. Tendo como objetivo principal compreender como o enquadramento empresarial e a competitividade de uma economia permitem a introdução de empresas no setor das TIC, propõe-se desenvolver um trabalho científico que implemente um processo de scanning empresarial que permita realizar um planeamento estratégico das atividades com base na análise e comparação de indicadores amplos de oportunidades e risco para os diversos países. O processo de scanning empresarial analisa, sistematicamente, e interpreta os dados relevantes para identificar oportunidades e ameaças externas. Neste processo uma empresa/organização reúne informações sobre o mundo externo, os seus potenciais concorrentes e sobre si própria . A empresa/organização deve responder às informações recolhidas alterando as suas estratégias e planos quando necessário. Para a implementação deste procedimento de análise foram utilizadas três bases de dados bem conhecidas internacionalmente: o projeto Doing Business, o Global Competitiveness Index e o ICT Development Index. A metodologia permite avaliar países e compará-los uns com os outros em termos de atratividade de investimento no setor das TIC. Os resultados permitem apresentar uma lista de 40 países que se classificam melhor em relação ao ambiente de negócios, competitividade e operações de agentes económicos no setor das TIC, bem como nos seus subsectores: I&D, Produção e Serviços.

Ինֆորմացիոն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կազմում են բիզնես կարգավորումների բաղկացուցիչ մաս: Միայն վերջին տարում Դուինգ Բիզնեսը հրապարակել է կանոնակարգման գործընթացների հաստատման կամ բարելավման օնլայն գործիքների մասին 50 բարեփոխումներ (Համաշխարհային բանկի խումբ, 2016): Օրինակ Հեղինակներ Ջրբաշյանը և Քոչանովան (2016), օգտագործում են Դուինգ Բիզնեսի ցուցանիշները բացահայտելու և ուսումասիրելու, թե ինչպես են տարբեր երկրներում բիզնեսի կարգավորումները ազդեցությունունենում ՏՀՏ ներդրումների վրա: Սույն աշխատանքի հիմնական նպատակն է հասկանալ, թե տնտեսության բիզնեսը և մրցունակությունը թույլ է տալիս նման ՏՀՏի ներմուծումը, առաջարկում ենք զարգացնել գիտական աշխատություն, որը կիրականցանի բիզնեսի տեսանկյունից շրջակա միջավայրի ուսումնասիրություն ռազմավարական կառավարման մեթոդներով և համեմատել երկրները ավելի լայն հնարավորությունների ցուցանիշներով և ռիսկերով: Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրությունը գործնթաց է, որը պարբերաբար հետազոտում և ամփոփում է համապատասխան տվյալները, որպեսզի հայտնաբերվեն արտաքին հնարավորությունները և վտանգները (Դանիելս, Ռադեբու և Սուլլիվան,2015). Կազմակերպությունը հավաքագրում է տեղեկություն արտաքին աշխարհի, մրցակիցների և ինքն իր մասին: Այնուհետև ընկերությունը պետք է համարժեքորեն պատրաստի տեղեկությւոնը, որը հավաքագրվել է ստրատեգիաների և ծրագրերի փոփոխման արդյունքում, երբ առաջանում է փոփոխությունների անհրաժեշտությունը (Լապին, 2014): Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրության համար օգտագործվում է 3 հայտնի տվյալների բազա. «Դուինգ բիզնես» նախագիծ, «Գլոբալ մրցունակության» ինդեքս և «ՏՀՏ զարգացման» ինդեքս: Մեթոդաբանությունը թույլ է տալիս գնահատել երկրներին և համեմատել միմյանց հետ ներդրումային գրավչության առումով: Արդյունքները ներկայացնում են ցանկ՝ բաղկացած 40 երկրներից, որոնք ունեն լավագույն վարկանիշները ըստ իրենց գործարար միջավայրի, մրցունակության և ՏՀՏ ոլորտում տնտեսվարող սուբյեկտների գործառնությամբ, ինչպես նաև ենթաոլորտներում՝ հետազոտությունների և զարգացման, արտադրության և ծառայությունների:

Mestrado APNOR

Document Type Master thesis
Language English
Advisor(s) Nunes, Alcina; Gevorg, Arevshatyan
Contributor(s) Vahanyan, Vahan
facebook logo  linkedin logo  twitter logo 
mendeley logo

Related documents

No related documents